Op teksten van Huub Oosterhuis

1970

Dag en welkom

Er gaat een heer door onze stad

1971

Klimmende zon

Liefde die beweegt de zon en alle sterren

1972

Geen taal die hem vertaalt

De hemel ontvouwt

1973

Van God is de aarde

Waarom wanneer

1974

Gij die geroepen hebt licht

Hij is een zwarte vlek in het donker

1975

Dit huis vol mensen

Ik zal in mijn huis niet wonen

Niet als een storm

Veel te laat

Wij die met eigen ogen

1976

Uit staat en stand

Wat geen oog heeft gezien

1977

Alle denkbare en ondenkbare

Alsof de richting ons werd ingeschapen

Ander, ouder

Die niet zilver en goud zijt

Die zegt God te zijn

Hoe ver te gaan

1978

Licht dat ons aanstoot

Al spreek ik met tongen van engelen en mensen

Liefde, wanhoop

Scheur toch de wolken weg

1979

Gij die uw naam hebt uitgeroepen

Hoe verder onze ogen reiken

Jou gezocht bij dag

Klein Kerstoratorium

Wek mijn zachtheid weer

1980

Bomen schreeuwen niet

Geen huis. Een tent nog niet eens

Hoog te paard

Naamloos schooiert liefde

Uit de diepte

Van grond en vuur

1981

Deze lichtdag

Deze nachtdag

Eerste en laatste zegen

Hij wierp zich op de aarde

Niemand dan jij

O Heer God

Wij waren kinderen

1982

De steppe zal bloeien

Dichtstbijzijnde onbekende

Die chaos schiep

Die wij niet kennen, die nieuwe

Gij die het sprakeloze bidden hoort – a cappella

Gij die uw maaksel kent – a cappella

Het zal in alle vroegte zijn

In uw handen beveel ik mijn geest – a cappella

Kome wat komt – a cappella

Nooit hoorden wij andere stemmen

Onkreukbare woorden

Strek naar mij uit uw gedachten – a cappella

Ten dage dat Hij maakte

Zoals de wind die niet woont

1983

Dauwt, hemelen, van omhoog

Er zijn daar oeroude tuinen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat

Gij die ons nooit geknecht hebt

Gij in uw grenzenloos licht – a cappella

Hoor, maar ik kan niet horen

Staan in winterlicht twee bomen

Van de stormzee

Wat, rabbijntje, zal gebeuren

Wek uw kracht 1 – a cappella

Wek uw kracht 2 – a cappella

Wij zullen kennen

1984

Bloemen afgerukt

Dat wij niet slapen – a cappella

De hemel mag horen

Een schoot van ontferming

Ere wie ere toekomt – a cappella

Gezegend de god van Israël – a cappella

Gij doet de mensen tot stof vergaan – a cappella

Gij, Gij peilt mijn hart

Jij bent de God

Maak mij helder – a cappella

Met land en water – a cappella

Naar U klimt mijn ziel – a cappella

Ondenkbaar, eerste liefde is uw naam – a cappella

Onze vader in het verborgene

Opgeschrikt hebt Gij – a cappella

Tempeltorens hoog oprijzend

Trouw is hij die heeft geroepen – a cappella

Vechtende schimmen – a cappella

Verdoofd en schamper

Voordat ik bomen zag

Wat geschreven staat – a cappella

Wat in stilte bloeit

Wat vrolijk over U geschreven staat

Woorden genoeg dat Gij redt – a cappella

1985

Boek, jij bent geleefd

Hoort en ziet het levend woord

Jouw recht is slecht

Mocht het waar zijn

Niemand heeft U ooit gezien

Vroeg in de morgen

Zeven maal

1986

Alles ontgrenzende

De slavende handen

Een rijke ging in purper en kristal

Ere wie ere toekomt

Het geschiedde in die dagen

Ik geloof in Éen

In den beginne was het woord

Meisje van zestien

Negen uur ’s morgens – a cappella

Ogen die mij zoeken

Oud het leven

Overal zijt Gij

Uit de diepten roep ik jou

Waarom bezoekt Gij mij

Wat goed is heeft Hij jou gezegd

Wie heeft brood genoeg

Zoals een moeder zorgt

1988

Nieuw Kerstoratorium

Over ons kwam zijn woord

Toen hij lag daar

Toen ik stond daar

1989

Kleinst denkbare bron

Met niets van niets

Open de woorden die geschreven staan

1990

Het volk dat tast in het duister

In die dagen

Nu staan in dun gewaad van groen

1991

Beeldschone steekvlam

Opdat het volk

Toen Jezus geboren was in Bethlehem

Wij bidden U, Genadige God

1992

Eerste en laatste

Godweet komt het goed

Ik was rondom de bron

Is hier de plaats

Naam uit het vuur

1993

God van Abraham

Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt

1994

Verte landschap

1995

Avondmaal ter heiliging

Op zeven tronen

Scheur de wolken uiteen

U moet ik spreken

Verdeeld verstroefd

Waar vriendschap is

Wees hier aanwezig in uw woord

1996

De nietsontziende

Doodse stilte heerste alom

Hierheen Adem

Ik droomde U van jongs af aan

Leegte schaduw damp

Lukaspassie

1997

Boom, je stam

1998

Ik zag ze zitten aan één tafel

Ooit in schaduw van rozen

Zoals op de bergen

1999

Dat hij verrezen is

De vroegte van de eerste dag

Liefde heeft geen longen

Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn

Wees hier aanwezig rondom deze tafel

Wij zullen, jood en Griek

2000

De boom is de aarde dankbaar

In die dagen

In ’t laatste van de dagen

Oh schoonheid, uw verbrand gezicht

Om de tafel

2001

Die mij getrokken uit de schoot

Hij zou al in zijn eerste levensdagen

Hoe ver is de nacht

Klein woord

Naaste, vreemde, jood

Over ons kwam zijn woord

Woord dat ruimte schept

2002

Aarde, werk van uw handen

Alles wacht op U – a cappella

Als Gij bestaat, bewerk ons dan – a cappella

Dat wij niet slapen

Een vriend gaat door het holste van de nacht

Gij die boven mensen uit – a cappella

Gij die een en eeuwig zijt – a cappella

Gij die het sprakeloze bidden hoort

Gij die niemand naar de ogen ziet

Gij in uw grenzeloos licht

Gij Levende eerste en laatste – a cappella

Hoor je mij?

In de hemel onze vader

In de vergaderzaal der goden

Keer U om – a cappella

Kleinst denkbare bron

Niemand dan jij

Toen hebt Gij ons gezien

Verberg uw Aangezicht niet – a cappella

Voor uw Aangezicht – a cappella

Wie zijn leven niet wil geven

Zoudt Gij ooit mij beschamen?

2003

Dank zij de woorden

Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld – a cappella

Gij die ons nooit geknecht hebt

Gij hebt ons in de moederschoot gekend – a cappella

Nu nog met halve woorden

Schoot die niemand draagt

2004

Aan de hemel staat uw heerlijkheid geschreven

Een mens te zijn op aarde

Gedenk ons hier bijeen – a cappella

Goed is dat je niet doet wat slecht is

Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste – a cappella

Jij mijn herder

Kies maar uit, goden genoeg

Laat mij maar zingen

Onbegonnen Naam

Op deze gegeven aarde

Toen hij lag daar

Wij hadden de muren

Zie deze aarde

Zoals een hert smacht

2005

Een stad zal uit de hemel dalen

Eeuwige hier nu

Ontferm U

Uw schepping ben ik

Verbeeld of waar gebeurd

Verheven en geheiligd

Wie mag te gast zijn

Wie woont onder de hoede van

Zij bidden niet

2006

‘Waar vrienschap is…..’

Wees niet woedend, jij

Jij mijn licht en bevrijding

Gelukkig allen die uw wegen gaan

Jij wou, jong mens, een schoon pad?

Ik ben tot uw dienst

2007

Mijn ziel kleeft aan het stof

Maak mij duidelijk

Mocht uw vriendschap mij overkomen

Gedenk uw woord – a cappella

Gij, Levende

Gij hebt mij goed gedaan

Uw handen hebben mij gemaakt, gevormd

Mijn ziel smacht naar bevrijding – a cappella

Gij, Levende, voor altijd en eeuwig

Ik heb haar lief, uw Thora

Uw woord is een lamp

Halfslachtige lieden haat ik

Recht en gerechtigheid

Onze afspraken – a cappella

Jij, Levende

Mijn hart roept jou

Zie mijn ellende niet zomaar aan

Koningen jaagden op mij

Zijn mijn kreten tot U doorgedrongen

En toen de tijd daarvoor gekomen was

Die ons voor het licht gemaakt hebt – a cappella

Dat een nieuwe wereld komen zal

2008

Die in een ommezien van eeuwen

En terwijl zij in Bethlehem verbleven

Hoor mij, wees niet doodse stilte

Hoort, despoten

Ik ben niet van nergens

Kom jij, Beloofde

Kwam op gevleugelde voeten

Mijn hart is in rep en roer

Uit deze zekerheid – a cappella

‘Zing een nieuw lied voor Hem’

Zo heeft gesproken en gezegd

2009

Zoals mijn kind van vijf

Van God-ik-zal-zijn is de hemel – a cappella

Kom jij hoog van de bergen

Alleen kan ook met twee is beter

Wees genadig, kom bevrijden

Ere zij U in de zevende hemel

Als een lam draag de zondelast

Moge het delen van dit brood

Telkens als wij eten van dit brood

Hierheen, Vrouwe Ademtocht

Die heeft gezegd

2010

Naar U, Levende

Gij zijt Gij

Stilte nu

Zegen en dank, jij bent goed

Alle samenhangen en bezielde verbanden

Mijn hart een harp een viool

Dat prachthuis

Rust en vrede 

Verjaag de dood uit mij

Ik krijt des daags, mijn God

In uw handen leg ik mijn hart

Vogel zingend in de dode nacht

Mijn ziel als een vogel ontkwam

Nog is de dood niet overmocht

2011

Red mij, God

Dank aan hem, hij is goed

Er zou van godswege

God onze toevlucht en kracht

In uw daden, God-Ik-zal

De avond komt met droefheid

Een veilige toevlucht zijt Gij

God der wrake, verschijn

Loven en prijzen

Zo hoog als Gij troont in uw hemel

Genoeg gezongen voor Hem

De bouwers zwoegen

Jij hebt ons verworpen

2012

Duisternis troonde

Dat duren zal

Om wat misdaan wordt

Aan de slang

Lied voor de gevallenen

Wat ook gebeurt

De rots van ons behoud

Zingen, heel de aarde

Voor uw Aangezicht

Gezegend

En weer zingen

Jij bent van jou

2013

Een Hooglied

Wij woonden donker

U Eeuwige

Weet Gij met hoeveel ze zijn

Gij zijt een eerlijke god

Gij ik waan mij niet wijzer

Je zou gelukkig willen zijn

God is Hij alleen

2014

O water dat uit de zon stroomt

Gelukkig is een mens

Gij hebt uw land begenadigd

Hoe lang nog mij vergeten

Mocht die Ene, Ik-zal

Dood is gewaaid uit het licht

Roepen

Hoor wat ik verzucht

Ooit gehoord

Spreek recht naar waarheid

2015

Stilte

God Ik zal, de Komende

God is goed geweest voor mij

Toen riep ik: gezegend Hij

Klaarwakker en opgetogen

Ik zoek bij jou

Als God ons thuisbrengt

Van wie is de aarde

Hij zegene ons genadig

Ooit gehoord 2

Liefde begint met zingen

En mensen? vroeg hij

Ik-zal is de god

Koning worden, wie wil dat?

Geen koning onze god

Hoor je mij schreeuwen

Opgestaan is mijn hart

Ben jij daar, roep ik

Naar jou sta ik op

Hij wil zijn bij mensen

2016

Elke dag, alle dagen

Uw naam noemen

De dwaas zegt in zijn hart: er is geen god

Vogeltje, vlucht naar de bergen

Er is haast bij

Hem heb ik lief

God is opgestaan

Toen ze me bijna hadden

Hoor mijn bittere waarheid

God mijn God

Rotsmassief onbegaanbaar

Opperwezens, buig je maar diep

Naar U vlucht ik toe

Ben jij God, doe mij recht dan

2017

Was Hij het niet geweest

Wie trouw is aan uw woord

God de zijnde boven alle goden

Kwaad spreken

Wees stil

Mijn stem is mij vergaan

In jouw dienst sta ik in jouw huis

Toen Israël optrok uit Angstland

Ik word bij mijn oren vastgegrepen

Gezegend de Rots

Hymne

Overzijde

Mensen lopen over mij heen

Blazers blazen U

De onpartijdigen

2018

Gods uitverkoren koning

Hier sta ik, gedaagd

De schender, hart vol hoon

Stilte voor Hem

Zeggen dat ik jou nooit gekend heb

Nieuw

Lied van Babel

Jericho-lied

2019

Ik dacht: waak over je woorden                         

Ik hoopte dat Ik-zal zou komen                 

Voor mij stond een arme                            

Gruwelijk de tijd waarin wij leven              

Lied van Abraham                                        

Nageslacht                                                     

Lied van Sodom                                            

Lied van Isaäk                                                

Lied van Ismaël                                              

Lied voor Hagar                                             

Moria                                                               

2020

Die je lief hebt                                                      

Vergeet mij maar                                                 

Sara tot Abraham                                                

 2021

Strek uw handen naar mij                                  

Zwijg niet                                                               

Arm en ellendig ben ik                                        

De pracht van alle sterren

Man, vrouw, hier geboren                                  

Daag me niet uit                                                   

2022

Hoort gij volkeren                                                    

Gisterennacht kroop ik nog                                   

Aan vaste zeden en tijden gehecht                      

Rechters die liegen                                                  

Ja ik heb haters                                                        

Hier wonen wij al eeuwen                                      

Woord van God-Ik-zal                                              

Ik heb lief jou                                                             

Getreiterd van jongs af aan                                     

Ik heb gedaan van kwaad tot erger                        

Opgetild hebt Gij mij                                                 

Terwijl wij waren op weg                                    

Vraaglied                                                                   

Hier, een woedende god                                      

Herder van heel de aarde                                          

2023

Woorden van eeuwen her                                        

De lucht is vol van goden                                          

Jij die zonnehoog woont                                            

Hij ging voor ons aangezicht uit                               

Oorlog is het                                                                

Lofzang voor Jou                                                        

Aan de stromen van Babel                                       

Red mij van hun duistere bedoelingen                  

Valt jouw stad in puin                                                

Ik prijs je gelukkig                                                       

 

 

 

 

Extra informatie

Een aantal titels van liederen staat ook bekend onder een andere naam. Meer informatie daarover kunt u vinden in onderstaand pdf-bestand. Dit bestand met alle composities met hier en daar wat extra informatie kunt u bekijken en eventueel downloaden.

titellijst-antoine-oomen